gol
gol

hardy

خسته شو گر مرهمی می‌بایدت

دم مزن گر همدمی می‌بایدت

تا در اثباتی تو بس نامحرمی

محو شو گر محرمی می‌بایدت
«عطار نیشابوری»

×

تماس با میدوری
مشخصات شما:


عنوان:
متن پيام:

كد تصويری:
لطفا كد تصويری مقابل را در كادر زير وارد نماييد.
اين كد نسبت به بزرگی و كوچكی حروف حساس نیست.
كد تصويری:
توسط : Midori